MAC Consulting

Publikacje


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /book.php on line 50

Ebook - Zrozumieć sprawozdanie finansowe. Materiały do warsztatów

MAC, Wydanie 1, Warszawa 2017

Materiały do warsztatów stanowią praktyczne uzupełnienie książki Zrozumieć sprawozdanie finansowe wydanej przez DIFIN i Mac Consulting. Głównym celem opracowania jest poznanie procesu przygotowania sprawozdania finansowego. Temu służą przede wszystkim rozdziały drugi i trzeci.     

Rozdział drugi został poświęcony wykorzystaniu kont księgowych do rejestracji operacji gospodarczych. Zostały w nim omówione zasady funkcjonowania kont bilansowych i wynikowych oraz zadania z rozwiązaniami pozwalające sprawdzić zrozumienie tematu. Rozdział trzeci zawiera arkusz kalkulacyjny MS Excel, który pozwala pokazać praktycznie jak przebiega proces rejestracji operacji gospodarczych począwszy od dokumentów potwierdzających wystąpienie operacji, poprzez jej rejestrację w dzienniku i księdze głównej, przygotowanie zestawienia obrotów i sald, a skończywszy na sporządzeniu sprawozdania finansowego. Arkusz ten automatycznie, na podstawie zadekretowanych operacji gospodarczych zestawia bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Arkusz kalkulacyjny MS Excel składa się z pięciu podstawowych arkuszy :

  • wykaz kont i bilans otwarcia, który zawiera wykaz kont dla każdego rozwiązywanego zadania,
  • dziennik, który służy do dekretowania operacji gospodarczych. Dla każdej operacji wprowadza się numer i opis operacji oraz kwotę. Następnie wprowadza się numer konta Wn (Dt) lub konta Ma (Ct). Ostatnia kolumna jest wypełniana wyłącznie dla operacji mających wpływ na przepływy pieniężne,
  • arkusz zestawiający automatycznie bilans,
  • arkusz zestawiający automatycznie rachunek zysków i strat,
  • arkusz zestawiający automatycznie rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią.

Szczególną zaletą tego arkusza kalkulacyjnego jest sprawdzenie czy i jak poszczególne operacje gospodarcze wpływają na bilans, wynik finansowy oraz przepływy pieniężne jednostki. Możliwość taką dają zadania (z rozwiązaniami) dotyczące przedsiębiorstw: usługowego, handlowego i produkcyjnego.

Rozdział czwarty został poświęcony kalkulacji kosztów wytworzonych produktów w sprawozdawczym (tradycyjnym) i nowoczesnym rachunku kosztów oraz pokazaniu wpływu zastosowanych rozwiązań rachunku kosztów na koszt wytworzenia produktu.

Opracowanie skierowane jest do:

  • studentów,
  • osób pragnących zrozumieć jak powstaje sprawozdanie finansowe,
  • słuchaczy studiów podyplomowych,
  • kandydatów na biegłych rewidentów.

Autorka ma nadzieję, że książka przyczyni się do lepszego zrozumienia sprawozdania finansowego, także od „kuchni”.

Kup Książkę.

 

o nas

Mac Auditor Sp. z o.o.

Funkcjonujemy na rynku od 1994 Roku. Firma Mac Auditor zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i szerokim doświadczeniu. Jesteśmy firmą audytorską wpisaną na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

Mac Auditor Sp. z o.o.

Mac Auditor prowadzi badania sprawozdań finansowych sporządzonych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości.

kontakt

skontaktuj się z nami

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000099338, NIP 1180064610
2) Inspektor Ochrony Danych – Natalia Twarowska. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: iod@macauditor.pl lub adres korespondencyjny: Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
4) Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl